Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer indstillingerne 100P og 120P til billedhastighedsmenuen Slow & Quick Motion, når codec er indstillet til RAW eller RAW & XAVC-I
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor EI-værdien ikke afspejles korrekt under afspilning i Cine EI-tilstand
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

BEMÆRK: Kontakt support for at få oplysninger om tidligere versioner.

Filoplysninger

Filnavn

 • BODYDATA.DAT

Udgivelsesdato

 • 【DATE】

Forberedelse

Dette dokument beskriver, hvordan du opdaterer ILME-FX6-systemsoftwaren. Versionsopdateringsdataene gemmes først på et SD-kort af SDXC-typen eller et CFexpress Type A-hukommelseskort og opdateres derefter ved hjælp af MENU.
BEMÆRKNINGER:

 • CFexpress Type A-hukommelsen kaldes et CFexpress-kort i dette dokument.
 • For yderligere oplysninger om betjening af MENU henvises til brugervejledningen.

Kontrol af den eksisterende version

Operativsystemer

Vælg VersionVersion Number (Versionsnummer) i menuen Maintenance (Vedligeholdelse) for at se versionen for ILME-FX6.

Bemærkninger om opgradering

 • Tilslut altid en medfølgende AC-adapter, når du opdaterer. Hvis der tilsluttes en batteripakke samtidig, fortsætter opdateringen, hvis AC-adapteren efterfølgende frakobles.
 • Frakobl tilsluttede enheder (f.eks. USB-enheder, SDI, HDMI, mikrofon, tilbehørssko), og skub alle medier ud, der ikke bruges til opdatering.
 • Når du bruger et SD-kort, skal du sørge for, at det er et SDXC- eller CFexpress-hukommelseskort. Du kan finde flere oplysninger om understøttede SDXC-kort eller CFexpress-kort i brugervejledningen.
 • Brug et SDXC- eller CFexpress-kort, der er blevet formateret i hukommelseskortstikket ved hjælp af enhedens formateringsfunktion. For yderligere oplysninger om formateringsfunktionen henvises til brugervejledningen.

Lagring af versionsopdateringsdata på et SDXC-kort eller CFexpress-kort

 1. Indsæt det formaterede SDXC- eller CFexpress-kort i en computer.
 2. Download ZIP-filen med versionsopdateringsdata fra versionsopdateringswebstedet til download af data, og gem dataene på computeren.
 3. Pak ZIP-filen ud for at hente versionsopdateringsdataene (filtypenavnet .dat), og gem dataene i rodmappen på SDXC-kortet eller CFexpress-kortet.

BEMÆRK: Du må ikke ændre filnavnet.

Opdatering af systemsoftwareversionen

BEMÆRK: Udfør ikke nogen af følgende handlinger under opdatering af systemsoftwaren. Versionsopdateringen vil ikke blive fuldført, og det kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.

 • Fjern ikke SDXC- eller CFexpress-kortet
 • Sluk ikke for enheden

For yderligere oplysninger om betjening af enheden henvises til brugervejledningen.

 1. Indsæt SDXC- eller CFexpress-kortet, som versionsopdateringsdataene blev gemt på, i enhedens åbning B.
  BEMÆRK: Kun åbning B genkender versionsopdateringsdataene.
 2. Vælg Version Version Up (Version op) i menuen Maintenance (Vedligeholdelse), og vælg Execute (Udfør).
  BEMÆRK: Meddelelsen Please use the AC Adapter (Brug AC-adapteren) vises. Hvis versionsopdateringsdataene ikke kan bestemmes, kan Version Up (Version op) ikke vælges.
 3. Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af versionsopdatering.
  BEMÆRK: Meddelelsen Version Update VX.XX (Versionsopdatering) → VY.YY vises (X.XX: eksisterende version, Y.YY: nyeste version).

 4. Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af opdatering af version igen. Versionsopdateringen starter. Når versionsopdateringen starter, blinker adgangsindikatoren. Processen tager ca. 6 minutter (tiden varierer afhængigt af kombinationen af den gamle og den nye opdateringsversion). Når versionsopdateringen er gennemført, holder adgangsindikatoren op med at blinke, og enheden genstarter automatisk.
  BEMÆRK: Hvis der vises en sort skærm i 15 minutter eller længere, skal du sætte enhedens tænd/sluk-knap i positionen OFF (FRA), tage stikket ud og derefter sætte netledningen i igen og sætte tænd/sluk-knappen i positionen ON (TIL). Kontrollér opdateringsproceduren for versionen, og udfør derefter opdateringsproceduren igen fra trin 1. Hvis problemet med versionsopdateringen fortsætter, og opdateringen ikke lykkes, kan der være et problem med enheden. Kontakt en servicemedarbejder fra Sony.

 5. Kontroller, at versionen er blevet opdateret (se Kontrol af den eksisterende version). Hvis systemsoftwaren ikke er blevet opdateret til den nyeste version, skal du kontrollere proceduren for opdatering af versionen og derefter udføre opdateringsproceduren igen fra trin 1.