Lovgivningsmæssige og andre oplysninger for dit land

Få mere at vide om lovgivningsmæssige oplysninger i dit land, der er relevante for produkter fra Sony.

Energieffektivitet

Oplysninger om miljøvenligt design for eksterne strømforsyninger:

Angående oplysninger om krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Bilag II, punkt 2(b) af KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1782 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2009, henvises du til linket, hvor du kan søge efter oplysninger om eksterne strømforsyninger efter modelnavn:

Forklaring af EU's energimærke

Energimærkning er inddelt i alfabetisk rækkefølge fra "A++" (mest effektive) til "F" (mindst effektive). Ifølge EU-direktiv 1062/2010 skal alle TV, der sælges i butikker og online, være forsynet med et energimærke. Denne energimærkning anvendes i øjeblikket. Grænserne for energieffektivitetsklasserne tilpasses af EU-kommissionen fra tid til anden.

Energieffektivitet

Energiforbrug XYZ pr. år er baseret på strømforbruget for et TV, som er tændt 4 timer pr. dag i 365 dage. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan TV'et bruges

Hos Sony har vi forpligtet os til fortsat at udvikle og producere produkter, der er mere energieffektive fra år til år end de foregående modeller. Rent faktisk har størstedelen af vores TV energimærkningen A++ til A, og der er ingen modeller, der har lavere mærkning end B.

Returnering og genanvendelse

Bortskaffelse af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), udtjente batterier og emballage

Elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer samt emballage må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et separat indsamlingssystem. Symbolet med en skraldespand med kryds over på et elektrisk eller elektronisk produkt eller et batteri angiver dette. På visse batterier benyttes dette symbol i kombination med det kemiske symbol for bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Ved at sikre at produkter, batterier og emballage bortskaffes på korrekt vis, er du med til at forhindre potentielt negative følger for miljø og mennesker, der ellers kunne opstå pga. ukorrekt bortskaffelse af affald. Afhængigt af dit land er det også muligt at bortskaffe papir, som ikke er emballage, f.eks. brugervejledninger og CD'er/DVD'er, via dedikerede indsamlingsordninger. Genanvendelse af disse materialer er med til at bevare naturlige ressourcer.

Du kan få mere detaljerede oplysninger om returnering og genanvendelse af produkter, batterier og emballage ved at kontakte dit lokale kommunekontor, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet eller batteriet. I tilfælde af produkter, der mhp. sikkerhed, ydeevne eller dataintegritet kræver en permanent forbindelse med et indbygget batteri, bør batteriet udskiftes af kvalificeret servicepersonale.

For at sikre korrekt håndtering af batteriet og elektrisk og elektronisk udstyr skal du aflevere disse produkter (når de er udtjent) på et indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier bedes du se afsnittet i brugervejledningen, om hvordan du fjerner batteriet fra produktet på sikker vis. Fjern batteriet, og aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af udtjente batterier.

WEEE-direktiv

Bortskaf aldrig elektronik sammen med det øvrige husholdningsaffald – det skal genbruges separat

Batteridirektiv

Bortskaf aldrig batterier sammen med det øvrige husholdningsaffald – de skal genbruges separat

REACH

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Udover vores arbejde for at begrænse anvendelsen af skadelige stoffer kræver EU-regulativet nr. 1907/2006 vedr. registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), at enhver virksomhed, der driver forretning i EU, herunder Sony, overholder forskellige juridiske forpligtelser, herunder information til kunderne om brugen af "særligt problematiske stoffer" (SVHC), der befinder sig på den såkaldte "REACH-kandidatliste", i vores produkter.