Om denne download

Hvis du har opgraderet din Blu-ray-afspiller korrekt vha. "Netværksopgraderingen", behøver du ikke at bruge denne fremgangsmåde.

Gældende modeller:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Hvis dette ikke er din BD-afspillermodel, skal du klikke her for at vælge den rigtige model.

Advarsel:

 • Dette program er kun til brug med Blu-ray-afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • Følg opgraderingsvejledningerne omhyggeligt. Hvis vejledningerne ikke følges, kan opgraderingsprocessen blive afbrudt med det resultat, at afspilleren måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til afspilleren, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwareopgraderingen kan forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Blu-ray-afspillerens indstillinger vil blive tilbagestillet til fabriksstandard. Når du har installeret opgraderingen, skal du konfigurere afspilleren på ny.
 • Brug en helt ny skrivbar CD-R-disk, når du skal brænde firmwareopgraderingen. Afspilleren kan ikke altid læse en beskidt eller ridset disk korrekt.
 • De anbefalede operativsystemer til computeren, der skal hente firmwareopgraderingen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7, anbefales.
 • Du skal bruge en computer med en CD-brænder.

Kontrollér afspillerens firmwareversion:

 • Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray-afspilleren er tilsluttet.
 • Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 • Hvis afspilleren begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, til den blå Sony Blu-ray Disc™-skærm vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 • I menuen "xross media bar™" (XMB™) skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at markere "Setup" (Indstillinger) > "System Settings" (Systemindstillinger) og derefter trykke på ENTER.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at markere "System Information" (Systemoplysninger), og tryk derefter på ENTER.
 • Den aktuelle firmwareversion, der er installeret på Blu-ray, vil blive vist som på fjernsynsskærmen nedenfor:

  SOFTWAREVERSION XX.X.011

  Hvis versionsnummeret er 011 eller højere, er det ikke nødvendigt at installere denne firmwareopgradering.

Fremgangsmåde for filoverførsel:

 1. Hent filen UPDATA_11x011.ZIP til en midlertidig mappe eller en downloadmappe (notér navnet på mappen som reference).
 2. Gå til mappen, som filen blev overført til, og bekræft, at filstørrelsen på filen UPDATA_11x011.ZIP er 50,434,723 byte.
 3. Højreklik på filen UPDATA_11x011.ZIP, og klik derefter på "Properties" (Egenskaber).
 4. På skærmen "UPDATA_11x011.ZIP Properties (Egenskaber)" skal du bekræfte, at størrelsen (Size): er 48 MB (50,434,723 byte).

 5. Pak filen UPDATA_11x011.ZIP ud til den ønskede placering.
 6. De udpakkede filer hedder "BD11-VUD.BIN" og "SONY-VUD.ID".
 7. For at brænde disken til firmwareopgraderingen skal de udpakkede filer ("BD11-VUD.BIN" og "SONY-VUD.ID") skrives til rodmappen på en CD-R.

Vigtigt:

 • Når du bruger en software, der kan brænde dvd/dc, skal du vælge UDF-format.
 • Sørg for, at disken er afsluttet.
 • Kontrollér, at disken er brændt rigtigt uden fejl. Hvis du er i tvivl, skal du brænde en ny opgraderingsdisk.
 • Opgraderingsdisken må ikke brændes på andre måder end den ovenfor beskrevne.

Fremgangsmåde for firmwareopgraderingen:

 • Advarsel:
  - Undlad at slukke for eller afbryde strømmen til afspilleren under opgraderingsprocessen. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.
  - Du må ikke trykke på andre knapper end angivet, før opgraderingen er gennemført. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.
 • Før du går i gang:
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc-afspilleren er tilsluttet.
 2. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren.
 3. Sæt opgraderingsdisken i afspilleren, og luk diskskuffen.
 • Gennemførelse af opgraderingen:
 1. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) på fjernsynsskærmen.
 2. Brug fjernbetjeningen til at vælge "OK", og tryk derefter på ENTER.
 3. Opgraderingen begynder, og "VUP" vises på afspillerens frontpanel. (Fjernsynsskærmen bliver sort.)
 4. Der bliver vist forskellige meddelelser på frontpanelets display.
 5. Firmwareopgraderingen er færdig, når "FINISH" (UDFØRT) vises på afspillerens frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 6. Fjern opgraderingsdisken fra afspilleren.
 7. Tænd for BD-afspilleren, og udfør EASY SETUP (NEM OPSÆTNING) i henhold til den anvisning, der vises på skærmen.
 8. Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 011, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

Mulige problemer vedrørende opgraderingsdiskmetoden


Opgraderingsdisken skubbes ikke ud

Hvis opgraderingsdisken ikke skubbes ud, selv om "FINISH" (UDFØRT) vises, skal du følge nedenstående trin.

 1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud.
 2. Tilslut strømstikket igen, samtidig med at du trykker knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) ned på afspilleren.
 3. Fortsæt med at trykke ned på knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på afspilleren, indtil bakken åbnes.
 4. Fjern disken
  Bemærk, at det ikke virker at trykke på knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på fjernbetjeningen. Det er nødvendigt at trykke knappen "Open/Close" (Åbn/Luk) på Blu-ray-afspilleren.

"SYS ERR" eller "VUP NG" vises på afspillerens frontpanel.

 1. Tryk og hold "POWER"-knappen nede i flere sekunder, indtil enheden er slukket.
 2. Tryk på "POWER"-knappen igen for at fortsætte proceduren til firmwareopgraderingen.
 3. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du fjerne opgraderingsdisken fra afspilleren, og slette opgraderingsfilerne fra din computer.
 4. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.
 5. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony.

"VUP" vises ikke på afspillerens frontpanel, når opgraderingsdisken sættes i.

Fjern opgraderingsdisken fra afspilleren, og slet opgraderingsfilerne fra din computer. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.


STRØMMEN gik under opdateringen.

Tænd for afspilleren igen med opgraderingsdisken i bakken. Opgraderingen burde nu genstarte automatisk.


Opgraderingsfilen UPDATA_11x011.ZIP, som jeg har hentet fra opgraderingshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.

Overførslen er muligvis mislykkedes. Slet de hentede filer, og hent opgraderingsfilen igen.


Firmwareopgraderingen afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

Så skal du kontakte Sony.