α Universe-fotokonkurrence med temaet "Home"

luke stackpoole rødt hus på en gold bjergskråning

© Luke Stackpoole

Hjem

Vi ved, at fotografer kan finde inspiration i alt. Og nu, hvor mange af os har gået rundt hjemme det seneste år, vi vil gerne se, hvad I har af billeder fra jeres hyggelige hjem. Det kan være alt fra et portræt af dine kære i en sofa, udsigten fra et værelse, en nattehimmel fyldt med stjerner eller de smukke blomster på jeres køkkenbord – vis os, hvad "Home" betyder for lige netop dig. *

I vores nyeste konkurrence vil vi rigtig gerne have jer til at dele jeres fortolkning af jeres hjem på vores Alpha Universe Instagram-konto, hvor I får mulighed for at vinde fantastiske præmier, herunder Sonys nyeste og lækreste udstyr. Konkurrencen gælder fotoopslag på Instagram fra 19. februar 2021 til 4. april 2021, hvorefter et panel af fotoeksperter vælger tre vindere.

Præmierne er som følger:

1.-præmie
Alpha 7C + FE 28-60mm f/4-5.6 kit ELLER FE 35mm f/1.4 G Master (vinderen vælger)

2.-præmie
Mulighed for at vælge ET af følgende objektiver (vinderen vælger) 20mm f/1.8 G 35mm f/1.8 85mm f/1.8 90mm f/2.8 Macro G OSS

3.-præmie
RX100 V

Bidragene vurderes på baggrund af billedets niveau af kreativitet, originalitet og visuel/følelsesmæssig effekt, og vinderbidragene annonceres på α Universe og de sociale medier.

* Det skal gerne være åbenlyst, at billederne er taget i – eller af – jeres hjem, og de skal overholde jeres lands Covid-19-restriktioner.

Følg os på Instagram Følg Alpha Universe på Instagram

Følg α Universe på Instagram, og få de seneste tip, historier og konkurrenceinfo

 

Vilkår og betingelser:
IKKE KØBSBETINGET

1. Arrangøren af Sony α Universe-fotokonkurrencen med temaet "Home" på Instagram ("konkurrence") er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien ("Sony"). Konkurrencen er på ingen måde er sponsoreret, godkendt, administreret af eller associeret med Instagram. Instagram fritages hermed for ethvert ansvar over for enhver deltager i konkurrencen.

2. Konkurrencen er åben for enkeltpersoner over 18 år, som har en personlig Instagram-konto og er bosiddende i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig ("kvalificerede lande"). Medarbejdere i Sony-gruppens virksomheder og deres familiemedlemmer må ikke deltage.

3. Konkurrencen starter den 19. februar 2021 og slutter til midnat den 4. april 2021 ("konkurrenceperiode")

4. Gennemfør følgende trin for at deltage i konkurrencen:

Trin 1: Følg Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu.

Trin 2: Upload et billede, som du selv har taget med et kamera fra Sony Alpha- eller RX-serien, og tilføj følgende hashtags, afhængigt af dit bopælsland:

Gyldige landehashtags:

Tyskland #AlphaHomeDE
Storbritannien #AlphaHomeUK
Frankrig #AlphaHomeFR
Italien #AlphaHomeIT
Spanien #AlphaHomeES
Nederlandene #AlphaHomeNL
Schweiz #AlphaHomeCH
Polen #AlphaHomePL
Norge #AlphaHomeNO
Østrig #AlphaHomeAT
Sverige #AlphaHomeSE
Belgien #AlphaHomeBE
Danmark #AlphaHomeDK
Portugal #AlphaHomePT
Finland #AlphaHomeFI
Grækenland #AlphaHomeGR
Rumænien #AlphaHomeRO
Estland #AlphaHomeEE
Litauen #AlphaHomeLT
Letland #AlphaHomeLV
Ungarn #AlphaHomeHU
Bulgarien #AlphaHomeBG
Irland #AlphaHomeIE
Tjekkiet #AlphaHomeCZ
Kroatien #AlphaHomeHR
Slovenien #AlphaHomeSI
Slovakiet #AlphaHomeSK
Tyrkiet #AlphaHomeTR

5. Indsendte billeder skal være taget med et kamera fra Sony Alpha- eller RX-serien. Og din Instagram-konto skal være offentlig for at kunne deltage i konkurrencen. Når billedet er lagt på, skal det forblive på din Instagram-konto indtil konkurrenceperiodens udløb, som angivet i afsnit 3 ovenfor – ellers er det ikke sikkert, at dit bidrag anerkendes.

6. Ved at indsende billeder i overensstemmelse med afsnit 4 ovenfor og ved at deltage i konkurrencen anerkender deltageren accept og overholdelse af konkurrencens regler og dennes vilkår og betingelser. Yderligere instruktioner, der gives af Sony og lægges på denne webside eller på Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu skal anses som værende en del af konkurrencens regler.

7. Jævnfør afsnit 9 nedenfor skal de indsendte billeder være med temaet "Home" og udnytte funktionerne i dit Sony Alpha- eller RX-kamera. Der er ingen begrænsning på antal billeder, der kan uploades for at deltage, men hvert billede skal være unikt og overholde disse vilkår og betingelser.

8. Billeder, der er ændret med billedredigeringssoftware eller tilsvarende programmer accepteres. Deltageren garanterer, at billedredigeringen er sket med lovligt erhvervet software.

9. Deltagerne må ikke tagge eller indsende materiale, der er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovligt (dette gælder både billeder og tilknyttede kommentarer/tags), og materialet må heller i udgøre eller tilskynde til en adfærd, der betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde overtræde lovgivningen eller Instagrams Anvendelsesvilkår. Deltagerne må ikke indsende billeder, der indeholder vandmærker, billedanerkendelser eller varemærker tilhørende tredjeparter.

10. Sony gennemgår alle kvalificerede bidrag, som indsendes via Instagram i konkurrenceperioden, og billederne bedømmes efter Sonys eget skøn baseret på billedets niveau af kreativitet, originalitet og visuel/følelsesmæssig effekt. Sony vælger de bedste bidrag på baggrund af de nævnte kriterier, og vinderbidragene vælges af et uafhængigt panel af fotoeksperter, hvis beslutninger er endelige og bindende.

11. Deltageren, hvis billede er valgt som vinder, kontaktes via Instagram Direct fra Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu og bliver bedt om at indsende EXIF-dataene for det valgte billede for at bekræfte overensstemmelse med kravene til bidragene. Sony vil efterfølgende kontakte vinderen pr. e-mail med instruktioner i, hvordan præmien kan fås. Hvis den potentielle vinder ikke reagerer eller følger instruktionerne i den første Instagram Direct-besked inden for fem (5) dage, eller hvis dataene viser, at billedet ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, så er deltageren ikke berettiget til at modtage præmien, og der vælges derefter en alternativ vinder. Der vil maksimalt blive kontaktet tre (3) alternative vindere.

12. De tre vinderbilleder vælges af et panel af fotoeksperter, og præmierne er som følger:

1. præmie Alpha 7C + FE 28-60mm f/4-5.6-udstyr ELLER FE 35mm f/1.4 G Master (vinderen vælger)

2. præmie Mulighed for at vælge ÉT af følgende objektiver (vinderen vælger) 20mm f/1.8 G 35mm f/1.8 85mm f/1.8 90mm f/2.8 Macro G OSS

3. præmie RX100 V 13. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller tilgodehavender. Præmierne kan ikke ombyttes eller videregives. Hvis en præmie af en eller anden årsag er utilgængelig, forbeholder Sony sig ret til at levere en erstatningspræmie af tilsvarende værdi.

14. Vinderen alene er fuldt ud ansvarlig for eventuelt skattemæssigt afgiftsgebyr i relation til modtagelse af præmien og ved at acceptere præmien, accepterer vinderne at fritage Sony fra ethvert sådant ansvar.

15. Vinderne bliver kontaktet via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu i slutningen af april 2021, og præmierne sendes i slutningen af maj 2021 (omkostningsfrit for vinderen). Præmierne leveres kun til adresser i de kvalificerede lande, der er angivet i afsnit 2 ovenfor.

16. Ved at indsende billeder til konkurrencen garanterer deltageren: (1) At billederne fuldt ud overholder konkurrencens regler, vilkår og betingelser, (2) at billederne er originale billeder, der er taget af deltageren selv med et kamera i Sony Alpha- eller RX-serien, (3) at deltageren ejer alle rettigheder (herunder ophavsretten) til billedet/billederne, og (4) at billederne ikke er i strid med nogen tredjeparts rettigheder (herunder ret til offentliggørelse, privatliv eller andre tilsvarende personlige rettigheder) – deltageren garanterer endvidere, at der er indhentet tilladelse til brug fra eventuelle personer, der måtte optræde på de indsendte billeder. Deltagerne accepterer, at indsendelse af billeder fra en tredjepartskilde er forbudt (herunder f.eks. fra andre websteder eller blogs), og at brug af sådanne billeder uden tilladelse kan være i strid med ophavsretten.

17. Bidrag kan udelukkes, og præmier kan annulleres, hvis Sony med rimelighed vurderer, at bidrag er i strid med deltagerkravene, nærværende vilkår og betingelser eller overtræder offentlig orden og moral.

18. Deltagerne giver os uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri licens til at kopiere, ændre, redigere, tilpasse, udgive, gengive, vise, distribuere eller på anden vis bruge billederne på ethvert online medie i Europa i perioden efter konkurrencebidraget og frem til 4. april 2023 (herunder ret til at tildele underlicens til andre virksomheder inden for Sony-gruppen). Deltageren anerkender og accepterer specielt, at indsendte billeder må offentliggøres på Sony-gruppens websteder og sociale medier, og at Sony kan redigere eller ændre billeder (f.eks. i form af beskæring af billedet, tilføjelse, musik eller lydeffekter). Enhver anden brug af billederne sker jævnfør aftale med deltageren. Deltageren garanterer at have de nødvendige rettigheder til at kunne tildele os den licens, der er beskrevet i nærværende afsnit. Deltageren accepterer at frafalde alle moralske rettigheder i brugen af de indsendte billeder.

19. Sony påtager sig intet ansvar for brugen af udgivelsen af de indsendte billeder, og deltageren alene er ansvarlig for at løse eventuelle konflikter med tredjeparter, der måtte vedrøre de indsendte billeder – dette sker på egen regning. Deltageren accepterer at skadesløsholde Sony, dens tilknyttede virksomheder, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod ethvert krav, erstatning, tab, omkostninger eller udgifter af enhver slags, der måtte opstå som følge af deltagerens deltagelse i denne konkurrence, herunder Sonys brug af indsendte billeder og deltagerens accept eller brug af præmierne.

20. Sony udsteder ingen erklæringer eller garantier – hverken udtrykkeligt eller stiltiende – for denne konkurrence eller præmierne ud over dét, der er udtrykkeligt angivet i nærværende vilkår og betingelser. Sony kan ikke holdes ansvarlig for tekniske fejl eller fejl på Instagram-platformen, der måtte forhindre en deltager i at deltage i konkurrencen eller modtage eller afsende direkte beskeder. Sony fralægger sig ikke ansvar for dødsfald eller personskade, der måtte opstå som følge af egen uagtsomhed.

21. Deltagernes personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med Sonys <Persondatabehandlingspolitik> og bliver kun brugt til administration og offentliggørelse af konkurrencen, herunder kommunikation i forbindelse med konkurrencen, administration af bidrag, forsendelse af præmier, visning af vinderbidrag, Sonys marketing og salgsfremmende aktiviteter og til formål, der er tilknyttet disse aktiviteter. I relation til vinderbidragene kan Sony offentliggøre dit navn, land og dine kameraoplysninger, medmindre du angiver, at du ikke ønsker sådanne oplysninger offentliggjort.

22. Alle personlige oplysninger, der leveres af deltagerne, tilintetgøres eller slettes, når konkurrencen er færdig – dette gælder dog ikke præmievindere og deltagere, hvis billeder vil blive brugt.

23. Sonys manglende håndhævelse af nærværende regler eller vilkår udgør ikke en fraskrivelse af den pågældende bestemmelse.

24. Medmindre den lokale lovgivning i deltagerens bopælsland angiver andet, er konkurrencen, herunder deltagerkravene og nærværende vilkår og betingelser, underlagt engelsk lov, og enhver tvist underkastes rettens kompetence i England og Wales.

Tidligere vindere af konkurrence

Tilmeld dig, og få et α Universe-nyhedsbrev

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbreve fra α Universe

Angiv en gyldig e-mailadresse

Beklager! Noget gik galt

Tillykke! Du er nu tilmeldt